Aemi Naermbulaeka Yaa – ఏమి నేరంబులేక యా మరణస్తంభము

Telugu Christian Songs Lyrics
Artist: బేతాళ జాన్
Album: Andhra Kristava Keerthanalu

Aemi Naermbulaeka Yaa Maranast Lyrics In Telugu

ఏమి నేరంబులేక యా మరణస్తంభము నేల మోయ నాయెను నా
యేసు ఎంత ఘోరము లాయెను ఈ మానవులు యెరుషలేము బైటకు
దీయ నేమి నేరము దోచెను

1. మున్ను దీర్ఘదర్శు లెన్నిన రీతిని కన్నెకడుపున బుట్టిన నా యేసు
వన్నె మీరంగ బెరిగిన చెన్నైన నీ మేను చెమట బుట్టంగ నీ కిన్ని
కడగండ్లాయెను
(ఏమి…)

2. కన్నతల్లి యిట్టి కడగండ్లు గాంచిన కడుపేరీతినోర్చును నా యేసు
గాంచనేలను గూలును నిన్నెరిగి నట్టివారు నీ పాట్లు గని యేడ్చు
చున్నారలీ వేళను
(ఏమి…)

3. అయ్యయ్యో యూదు లింత నెయ్యంబు దప్పిదైన భయంబు విడిచి
పూని నా యేసు మోయ శక్యంబు గాని కొయ్యమూపు నెత్తి రయ్య నీ
కెంత భార మయ్య వెతజూడ జాలను
(ఏమి…)

4. పిల్ల లాట్లాడినట్లు ముల్లులతో కిరీట మల్లి నెత్తిన గొట్టిరి నా యేసు
పల్లరుపు లధికమాడిరి ఎల్లవారిలో నిన్ను ఎగతాళి గావించి మొగము
మీ దెల్లనుమిసిరి
(ఏమి…)

5. కొరడాలతో నిన్ను గొట్టి కండ్లకు గంత గట్టి చేజరిచి వేడ్కను నా
యేసు అట్టి వారెవ్వరంచును విరగ భావంబునడిగి నెక్కిరించుచు నీ
వెంబడి వత్తురేలను
(ఏమి…)

6. ఏలడివారు నడువ మ్రోలవస్త్రంబులను నేల బరిచిన రీతిగా నా
యేసు మ్రోలబరిచిరియట్లుగ ఏల యీ కోడిగంబు లేల నీమీద కంటు
ఏమి నేరంబు లేదుగ
(ఏమి…)

7. చాల బాధించి క పాల స్థలమునకు వచ్చి నేల బాతిరి కొయ్యను నా
యేసు జాలి రవ్వంత లేకను కాలు సేతులినుప చీలలతో బిగించ జిమ్మి
రక్తంబు గారెను
(ఏమి…)

8. నాదేవ నా దేవ నన్నెందుకై విడిచి నా వంచు మొరబెడితివి నా
యేసు నమ్మితివి లోబడితివి వేదనధికంబాయె నే దిక్కులేనట్టు
యూదాళి కగుపడితివి
(ఏమి…)

9. అంధకారము దేశ మంతట గలిగెను ఆవరించెను సూర్యుని నా
యేసు ఆలయపు తెరచినిగెను బంధ స్తంభమునుండి బహు గొప్ప
శబ్దముతో బిలిచెద వేమిట్లను
(ఏమి…)

10. ఓ తండ్రి నీ చేతి కొప్పగించుచున్నాను ఒనరంగ నా యాత్మను నా
యేసు అని ప్రాణమును వీడెను ఏ తప్పిదంబు లేక నీ పాటునొందితివి
ఎంతో వింతై నిలుచును
(ఏమి…)

11. నీ చాత్ము డొకడు నిఱ్ఱ నీల్గి బల్లెంబుతోడ నీ ప్రక్క బొడిచె చావను నా
యేసు నీరు నెత్తురు గారెను ఏచియున్నట్టి కస్తి కెట్లు నీ యొడలుసైచె
నెంతో చోద్యంబు చూడను
(ఏమి…)

12. పాపాత్ములకు పూట బడిన వల్లనే యింత పరితాపమరణమాయెను
నా యేసు ఎరిగే యనుభవించెను నా పాప ఫలము నిన్ను వేపాట్లు బెట్టి
చంప నోపితివయ్య ప్రేమను
(ఏమి…)

13. ఎంత యమూల్యమైన దెంతయనంతమైన దెంతయగాధమైనది నా
యేసు ఎంతో యుచితమైనది ఎంతో వింతైన ప్రేమ ఏహ్యులమైన
మాకు ఏల కనుపర్చబడ్డది
(ఏమి…)

14. ప్రేమాతిశయుడనేను ఏ మాత్రుడను నెన్న నా మానసమున కందను
నా యేసు ప్రేమ సారంబు తెలియను పామరాళిని బ్రోచు క్షేమాధికారి
నిన్ను యేమంచు వర్ణింతును
(ఏమి…)

Aemi Naermbulaeka Yaa Maranast Lyrics In English

Emi Nerambuleka Ya Maranastambhamu Nela Moya Nayenu Na
Yesu Enta Ghoramu Layenu I Manavulu Yerutalemu Baitaku
Diya Nemi Neramu Docenu

1. Munnu Dirghadarsu Lennina Ritini Kannekadupuna Buttina Na Yesu
Vanne Miranga Berigina Cennaina Ni Menu Cemata Buttanga Ni Kinni
Kadagandlayenu
(Emi…)

2. Kannatalli Yitti Kadagandlu Gancina Kaduperitinorcunu Na Yesu
Gancanelanu Gulunu Ninnerigi Nattivaru Ni Patlu Gani Yedcu
Cunnarali Velanu
(Emi…)

3. Ayyayyo Yudu Linta Neyyambu Dappidaina Bhayambu Vidici
Puni Na Yesu Moya Sakyambu Gani Koyyamupu Netti Rayya Ni
Kenta Bhara Mayya Vetajuda Jalanu
(Emi…)

4. Pilla Latladinatlu Mullulato Kirita Malli Nettina Gottiri Na Yesu
Pallarupu Ladhikamadiri Ellavarilo Ninnu Egatali Gavinci Mogamu
Mi Dellanumisiri
(Emi…)

5. Koradalato Ninnu Gotti Kandlaku Ganta Gatti Cejarici Vedkanu Na
Yesu Atti Varevvarancunu Viraga Bhavambunadigi Nekkirincucu Ni
Vembadi Vatturelanu
(Emi…)

6. Eladivaru Naduva Mrolavastrambulanu Nela Baricina Ritiga Na
Yesu Mrolabariciriyatluga Ela Yi Kodigambu Lela Nimida Kantu
Emi Nerambu Leduga
(Emi…)

7. Cala Badhinci Ka Pala Sthalamunaku Vacci Nela Batiri Koyyanu Na
Yesu Jali Ravvanta Lekanu Kalu Setulinupa Cilalato Biginca Jimmi
Raktambu Garenu
(Emi…)

8. Nadeva Na Deva Nannendukai Vidici Na Vancu Morabeditivi Na
Yesu Nammitivi Lobaditivi Vedanadhikambaye Ne Dikkulenattu
Yudali Kagupaditivi
(Emi…)

9. Andhakaramu Desa Mantata Galigenu Avarincenu Suryuni Na
Yesu Alayapu Teracinigenu Bandha Stambhamunundi Bahu Goppa
Sabdamuto Biliceda Vemitlanu
(Emi…)

10. O Tandri Ni Ceti Koppagincucunnanu Onaranga Na Yatmanu Na
Yesu Ani Pranamunu Videnu E Tappidambu Leka Ni Patunonditivi
Ento Vintai Nilucunu
(Emi…)

11. Ni Catmu Dokadu Niṟṟa Nilgi Ballembutoda Ni Prakka Bodice Cavanu Na
Yesu Niru Netturu Garenu Eciyunnatti Kasti Ketlu Ni Yodalusaice
Nento Codyambu Cudanu
(Emi…)

12. Papatmulaku Puta Badina Vallane Yinta Paritapamaranamayenu
Na Yesu Erige Yanubhavincenu Na Papa Phalamu Ninnu Vepatlu Betti
Campa Nopitivayya Premanu
(Emi…)

13. Enta Yamulyamaina Dentayanantamaina Dentayagadhamainadi Na
Yesu Ento Yucitamainadi Ento Vintaina Prema Ehyulamaina
Maku Ela Kanuparcabaddadi
(Emi…)

14. Prematisayudanenu E Matrudanu Nenna Na Manasamuna Kandanu
Na Yesu Prema Sarambu Teliyanu Pamaralini Brocu Ktemadhikari
Ninnu Yemancu Varnintunu
(Emi…)

Aemi Naermbulaeka Yaa, Aemi Naermbulaeka Yaa Song,
Aemi Naermbulaeka Yaa

Aeami Naermbulaeka Yaa Maranast Lyrics In Telugu & English

ఏమి నేరంబులేక యా మరణస్తంభము నేల మోయ నాయెను నా
యేసు ఎంత ఘోరము లాయెను ఈ మానవులు యెరుషలేము బైటకు
దీయ నేమి నేరము దోచెను

Emi Nerambuleka Ya Maranastambhamu Nela Moya Nayenu Na
Yesu Enta Ghoramu Layenu I Manavulu Yerutalemu Baitaku
Diya Nemi Neramu Docenu

1. మున్ను దీర్ఘదర్శు లెన్నిన రీతిని కన్నెకడుపున బుట్టిన నా యేసు
వన్నె మీరంగ బెరిగిన చెన్నైన నీ మేను చెమట బుట్టంగ నీ కిన్ని
కడగండ్లాయెను
(ఏమి…)

Munnu Dirghadarsu Lennina Ritini Kannekadupuna Buttina Na Yesu
Vanne Miranga Berigina Cennaina Ni Menu Cemata Buttanga Ni Kinni
Kadagandlayenu
(Emi…)

2. కన్నతల్లి యిట్టి కడగండ్లు గాంచిన కడుపేరీతినోర్చును నా యేసు
గాంచనేలను గూలును నిన్నెరిగి నట్టివారు నీ పాట్లు గని యేడ్చు
చున్నారలీ వేళను
(ఏమి…)

Kannatalli Yitti Kadagandlu Gancina Kaduperitinorcunu Na Yesu
Gancanelanu Gulunu Ninnerigi Nattivaru Ni Patlu Gani Yedcu
Cunnarali Velanu
(Emi…)

3. అయ్యయ్యో యూదు లింత నెయ్యంబు దప్పిదైన భయంబు విడిచి
పూని నా యేసు మోయ శక్యంబు గాని కొయ్యమూపు నెత్తి రయ్య నీ
కెంత భార మయ్య వెతజూడ జాలను
(ఏమి…)

Ayyayyo Yudu Linta Neyyambu Dappidaina Bhayambu Vidici
Puni Na Yesu Moya Sakyambu Gani Koyyamupu Netti Rayya Ni
Kenta Bhara Mayya Vetajuda Jalanu
(Emi…)

4. పిల్ల లాట్లాడినట్లు ముల్లులతో కిరీట మల్లి నెత్తిన గొట్టిరి నా యేసు
పల్లరుపు లధికమాడిరి ఎల్లవారిలో నిన్ను ఎగతాళి గావించి మొగము
మీ దెల్లనుమిసిరి
(ఏమి…)

Pilla Latladinatlu Mullulato Kirita Malli Nettina Gottiri Na Yesu
Pallarupu Ladhikamadiri Ellavarilo Ninnu Egatali Gavinci Mogamu
Mi Dellanumisiri
(Emi…)

5. కొరడాలతో నిన్ను గొట్టి కండ్లకు గంత గట్టి చేజరిచి వేడ్కను నా
యేసు అట్టి వారెవ్వరంచును విరగ భావంబునడిగి నెక్కిరించుచు నీ
వెంబడి వత్తురేలను
(ఏమి…)

Koradalato Ninnu Gotti Kandlaku Ganta Gatti Cejarici Vedkanu Na
Yesu Atti Varevvarancunu Viraga Bhavambunadigi Nekkirincucu Ni
Vembadi Vatturelanu
(Emi…)

6. ఏలడివారు నడువ మ్రోలవస్త్రంబులను నేల బరిచిన రీతిగా నా
యేసు మ్రోలబరిచిరియట్లుగ ఏల యీ కోడిగంబు లేల నీమీద కంటు
ఏమి నేరంబు లేదుగ
(ఏమి…)

Eladivaru Naduva Mrolavastrambulanu Nela Baricina Ritiga Na
Yesu Mrolabariciriyatluga Ela Yi Kodigambu Lela Nimida Kantu
Emi Nerambu Leduga
(Emi…)

7. చాల బాధించి క పాల స్థలమునకు వచ్చి నేల బాతిరి కొయ్యను నా
యేసు జాలి రవ్వంత లేకను కాలు సేతులినుప చీలలతో బిగించ జిమ్మి
రక్తంబు గారెను
(ఏమి…)

Cala Badhinci Ka Pala Sthalamunaku Vacci Nela Batiri Koyyanu Na
Yesu Jali Ravvanta Lekanu Kalu Setulinupa Cilalato Biginca Jimmi
Raktambu Garenu
(Emi…)

8. నాదేవ నా దేవ నన్నెందుకై విడిచి నా వంచు మొరబెడితివి నా
యేసు నమ్మితివి లోబడితివి వేదనధికంబాయె నే దిక్కులేనట్టు
యూదాళి కగుపడితివి
(ఏమి…)

Nadeva Na Deva Nannendukai Vidici Na Vancu Morabeditivi Na
Yesu Nammitivi Lobaditivi Vedanadhikambaye Ne Dikkulenattu
Yudali Kagupaditivi
(Emi…)

9. అంధకారము దేశ మంతట గలిగెను ఆవరించెను సూర్యుని నా
యేసు ఆలయపు తెరచినిగెను బంధ స్తంభమునుండి బహు గొప్ప
శబ్దముతో బిలిచెద వేమిట్లను
(ఏమి…)

Andhakaramu Desa Mantata Galigenu Avarincenu Suryuni Na
Yesu Alayapu Teracinigenu Bandha Stambhamunundi Bahu Goppa
Sabdamuto Biliceda Vemitlanu
(Emi…)

10. ఓ తండ్రి నీ చేతి కొప్పగించుచున్నాను ఒనరంగ నా యాత్మను నా
యేసు అని ప్రాణమును వీడెను ఏ తప్పిదంబు లేక నీ పాటునొందితివి
ఎంతో వింతై నిలుచును
(ఏమి…)

O Tandri Ni Ceti Koppagincucunnanu Onaranga Na Yatmanu Na
Yesu Ani Pranamunu Videnu E Tappidambu Leka Ni Patunonditivi
Ento Vintai Nilucunu
(Emi…)

11. నీ చాత్ము డొకడు నిఱ్ఱ నీల్గి బల్లెంబుతోడ నీ ప్రక్క బొడిచె చావను నా
యేసు నీరు నెత్తురు గారెను ఏచియున్నట్టి కస్తి కెట్లు నీ యొడలుసైచె
నెంతో చోద్యంబు చూడను
(ఏమి…)

Ni Catmu Dokadu Niṟṟa Nilgi Ballembutoda Ni Prakka Bodice Cavanu Na
Yesu Niru Netturu Garenu Eciyunnatti Kasti Ketlu Ni Yodalusaice
Nento Codyambu Cudanu
(Emi…)

12. పాపాత్ములకు పూట బడిన వల్లనే యింత పరితాపమరణమాయెను
నా యేసు ఎరిగే యనుభవించెను నా పాప ఫలము నిన్ను వేపాట్లు బెట్టి
చంప నోపితివయ్య ప్రేమను
(ఏమి…)

Papatmulaku Puta Badina Vallane Yinta Paritapamaranamayenu
Na Yesu Erige Yanubhavincenu Na Papa Phalamu Ninnu Vepatlu Betti
Campa Nopitivayya Premanu
(Emi…)

13. ఎంత యమూల్యమైన దెంతయనంతమైన దెంతయగాధమైనది నా
యేసు ఎంతో యుచితమైనది ఎంతో వింతైన ప్రేమ ఏహ్యులమైన
మాకు ఏల కనుపర్చబడ్డది
(ఏమి…)

Enta Yamulyamaina Dentayanantamaina Dentayagadhamainadi Na
Yesu Ento Yucitamainadi Ento Vintaina Prema Ehyulamaina
Maku Ela Kanuparcabaddadi
(Emi…)

14. ప్రేమాతిశయుడనేను ఏ మాత్రుడను నెన్న నా మానసమున కందను
నా యేసు ప్రేమ సారంబు తెలియను పామరాళిని బ్రోచు క్షేమాధికారి
నిన్ను యేమంచు వర్ణింతును
(ఏమి…)

Prematisayudanenu E Matrudanu Nenna Na Manasamuna Kandanu
Na Yesu Prema Sarambu Teliyanu Pamaralini Brocu Ktemadhikari
Ninnu Yemancu Varnintunu
(Emi…)

Song Description:
Telugu Christian Songs, RC Christian songs, Praise and Worship Songs Lyrics, Tamil Jesus Songs, Praise songs, Jesus Songs Telugu, Christian worship songs with lyrics, Telugu Gospel Songs, Aemi Naermbulaeka Yaa, emi Naermbulaeka Yaa Telugu Worship Songs,

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + eight =